Privacy en klachtenregeling

PRIVACY EN KLACHTENREGELING

Uw privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de privacywetgeving AVG. 

Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind en een weergave van de interventies tijdens de behandelingen. 


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. 


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

- Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

- Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als de behandelende therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:


- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale afstemming

- Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. 


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. 


Privacy op de zorgnota


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar of gemeente gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

- Uw naam, adres en woonplaats

- De naam en geboortedatum van uw kind

- De datum van de behandeling

- Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ' Psychosociaal consult'. 

- De kosten van het consult. Klachtenregeling


VIT therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat u van uw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat hij deze alleen met uw toestemming mag verstrekken aan derden.


Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, zijn optreden of de sessies.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.
Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het eens op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.


Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een klachtenfunctionaris. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Door hier te klikken komt u bij het online formulier om uw klacht te omschrijven en een aantal vragen te beantwoorden.
De Contactpersoon opvang klachten ontvangt het door u verstuurde formulier met de informatie en zal deze doorzetten naar de SCAG voor de inzet van een klachtenfunctionaris. Mocht de contactpersoon nog vragen hebben dan neemt deze contact met u op.


De klachtenfunctionaris kijkt met u wat precies de klacht is, helpt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en onderzoekt wat u precies wilt met de klacht. Bezien wordt of een driegesprek met de therapeut mogelijk is om de klacht op te lossen.
Wanneer dit uiteindelijk voor u niet leidt tot het oplossen van uw klacht of onvrede, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor een oordeel voor te leggen aan de geschillencommissie van de SCAG. Mocht u hulp hebben gehad binnen de Jeugdwet, in de regel is dat het geval als de sessies door de gemeente werden betaald, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet van de SCAG, de OKJ.
De klachtenfunctionaris zal u hier uiteraard ook over informeren.


De geschillencommissie doet onafhankelijk van alle partijen een uitspraak over uw klacht, in deze fase geschil genoemd. De  uitspraak is bindend, zowel voor u als voor de therapeut.
Dit geldt ook voor de Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet.


Sinds 1 januari 2017 is er de klachtenwet Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, waar ook onze therapeuten onder vallen. Deze wet schrijft voor dat cliënten bij het kenbaar maken van onvrede of een klacht de mogelijkheid moeten krijgen om voor oplossing van deze onvrede/klacht ondersteuning te krijgen van een klachtenfunctionaris. Wanneer dit onvoldoende is, moeten zij hun klacht voor een oordeel kunnen voorleggen aan een geschillencommissie. De zorgverlener dient daarom bij een geschillencommissie te zijn  aangesloten.
De VIT-therapeuten zijn aangesloten bij de door de overheid erkende geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een professionele en niet commerciële geschilleninstantie. Ook heeft de VIT een Wkkgz klachtenreglement dat, zoals artikel 13 punt 2 van de Wkkgz vraagt, is vastgesteld met een representatieve patiënten/cliëntenorganisatie, namelijk de organisatie Zorgbelang Inclusief.


Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Contactpersoon opvang klachten.
Het emailadres is: klachtopvang@vit-therapeuten.nl